เสื้อบาส ARCH KKU หญิง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [Review]