เสื้อบาส DEN KKU หญิง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [Review]